Hotel Napfény***
DE

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1./ Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
d) Társaságunk minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait

a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunk, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

A Tájékoztató kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Napfény Hotel Karos Kft.
Székhely: 8749 Zalakaros, Termál út 10.
Cégjegyzékszám: 20 09 071002
Adószám: 22976361-2-20
Képviselő: Pus Balázs ügyvezető
Telefonszám: 70 774 8957
E-mail cím: foglalas@hotelnapfeny.hu
Honlap: www.hotelnapfeny.hu

(a továbbiakban: Társaság)

Társaság a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, Adat-védelmi megbízottunk: Gadanecné Csendes Zsuzsanna

2./

Társaságunk honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhely szolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

IT szolgáltatónk:

VIZA (Vendéginformációs Zárt Adatbázis) teljesítésével kapcsolatos adatfeldolgozási tevékenység

(1) Társaság a vele szerződő természetes személyek – szálláshely foglalók - személyes adatai-nak kezelését ellátja, illetve rögzíti minden vendég törvényben meghatározott személyes ada-tait a szálláshely-szolgáltató érkeztetésekor okmányolvasón keresztül, a szálláshelykezelő szoftverbe, majd a Vendéginformációs Zárt Adatbázisba továbbítja a szerződéses jogviszony-nyal összefüggésben. A személyes adatok ebben a formában történő kezeléséről az érintettet tájékoztatjuk.

(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Társasággal szálláshelyfogla-lást létesítenek.

(3) Az adatkezelés jogalapja: törvényen alapuló kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés célja közös érdek és biztonság, valamint a foglalással járó szerződéses kötelezettségeknek megfele-lés biztosítása, igényérvényesítés.

(4) A személyes adatok címzettjei: Ügyvezető, a Társaság kapcsolattartói, könyvviteli felada-tokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói, (VIZA).

(5) A kezelt személyes adatok köre: szálláshely szolgáltatást igénybe vevők személyes adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési helye, ideje, vendég neme, állampol-gársága, anyja születési családi és utóneve, személyazonosító és útiokmány azonosító adatok.

(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 2 év.

(7) Törvényi felhatalmazás alapján a VIZA rendszerben tárolt titkosított adatokban célzottan és kizárólag a rendőrség végezhet keresést informatikai eszközön keresztül. Keresés a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, valamint a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, és a körözési eljárás lefolytatása érdekében indítható. A keresés eredményeként a rendőrség kizárólag azt az információt ismerheti meg, hogy az általa megadott keresési feltételek szerinti személy mely szálláshely-szolgáltatónál szerepel igénybevevőként, mikor érkezett és várhatóan mikor távozik vagy mikor távozott. Ezt követően a rendőrség – az adatkérés céljának megjelölésével – egyéb, a szálláshely-szolgáltató által kezelt adatok továbbítását kérheti, az adatszolgáltatást a szálláshely-szolgáltató térítésmentesen teljesíti.

3./

Társaság honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie - apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

(1) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, Társaság személyes adatkezelést e körben nem folytat.

3.1 Kapcsolatfelvétel, foglalás, vendégkönyv, törzsvendégprogram

(1) Az adatkezelés jogalapja a kapcsolatfelvétel, foglalás, vendégkönyv és törzsvendégprog-ram esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Társaság honlapján a https://hotelnapfeny.hu/elerhetosegek , https://hotelnapfeny.hu/online-ajanlatkeres, https://hotelnapfeny.hu/online-foglalas/kereses , https://hotelnapfeny.hu/vendegkonyv linkeken szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki a Társaság valamelyik linkjére kattint, illetve a honlapon regisztrál és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

(3) A kezelt adatok köre kapcsolatfelvétel esetén: név, e-mail cím, telefonszám.

(4) A kezelt adatok köre vendégkönyv esetén: név, e-mail cím, település.

(5) Az adatkezelés célja: az érintett tájékoztatása a Társaság szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről.

(6) Az adatkezelési cél foglalás esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, hozzáférés a weboldal nem nyilvános tartalmaihoz.

(7) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) Ügyvezető, kapcsolattartó munka-társ, a Társaság weblapjának üzemeltetését, valamint a VIZA rendszert működtető adatfeldol-gozó munkatársai.

(8) Az érintett bármikor kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését.

3.2 Ajándékutalványokkal kapcsolatos adatkezelés

(1) Társaság ajándékutalvány vásárlása adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett.

(2) Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájáru-lását adja ahhoz, hogy a Társaság személyes adatait ajándékutalvány vásárlása céljából kezelje.

(3) Az adatkezelési célok: kapcsolattartás szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcso-latban.

(4) A személyes adatok címzettjei: Ügyvezető, a kapcsolattartói feladatokat, marketing fel-adatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók.

(5) A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

(6) Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok direkt marketing céljára való kezelése érin-tett általi visszavonásáig. (tiltakozás)

4./ Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSEONLINE FOGLALÁS
Az adatkezelő neve a szálláshelyet üzemeltető cég/vállalkozás neve
Az adatkezelő elérhetősége a szálláshelyet üzemeltető cég/vállalkozás székhelye
Az adatkezelés célja a foglalási folyamat, kapcsolatfelvétel egyszerűsítése, az online foglalás, kapcsolatfelvétel zökkenőmentessé és kényelmesebbé tétele
Az adatkezelés jogalapja az online foglalást, kapcsolatfelvételt kezdeményező személy kifejezett és önkéntes, előzetes hozzájárulása
A kezelt személyes adatok megnevezése Foglaló személyes adatai az alábbiak szerint:
  • név
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)
  • IP-cím (online azonosító)
A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, illetve az online foglaláshoz tartozó távozási napot követő napig
Az érintett által megadott személyes adatok szükségessége az érintett által indított online szobafoglalási folyamat, illetve online fizetés esetén a tranzakció megvalósulása, kapcsolatfelvétel végett szükséges adatok
Az adatkezelési tevékenységhez adatfeldolgozók igénybevétele szükséges igen

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSEONLINE FOGLALÁS
Az adatfeldolgozó neve MORGENS Design Kft.
Az adatfeldolgozó címe 8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.
Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.) szerverén az online foglalás modul működtetése, a beérkező online foglalások zárt rendszerben történő tárolása, foglalások visszaigazolásának lehetővé tétele
Az adatfeldolgozó neve Rocket Science Group
Az adatfeldolgozó címe 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308
Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja a Mandrill szoftverén keresztül elektronikus levélküldés funkció biztosítása az online foglalás rögzítéséről, visszaigazolás elkészítéséről, vendégértékelés funkció használatáról
Az adatfeldolgozó neve VIZA (Vendéginformációs Zárt Adatbázis)
Az adatfeldolgozó elérhetősége turisztika@1818.hu
Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja közös érdek és biztonság

5./ Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

(1) Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.

(2) Társaság Facebook oldalon feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

(3) Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.

(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén Társaságunk előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

(6) Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalma-kért, hozzászólásokért. Nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzem-zavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

6./ Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgo-zóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaság adatkezelésében részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait meg-ismerni. Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bár-milyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az Interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú elő-írásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

7./ Jogok és jogorvoslati lehetőségek

Ön az adatkezelésről

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, indokolatlan késedelem nélkül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jog-szabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. Társaság a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszűntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról,

továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határ-idő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állam-polgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunk hivatalos képviselőjét, adatvédelmi megbízottját.

8./ Főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaság fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a (hotelnapfeny.hu/adatkezeles) weboldalon történik.

HOTEL NAPFÉNY KAROS Kft. 2021.